Trang chủ » Tôi có ý kiến

Gửi ông Truyền hình

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 31 tháng 1 năm 2009 9:23 AM

Phim Tầu chiếu suốt 3 ngày tết
Giỗ trận Đông Đa đưa tin qua quýt
Hay ông sợ tàng hình ?
Hay ông sợ ma vương quỷ sứ ?
Sóng, tiền thuế của dân
Ông cho thuê, ông quảng cáo
Tiền ních túi ăn tiêu xả láng
Cái cần làm thì ông nói lảng
Ông là ai đâu phải của dân
Đất nước đêm ngày lo lũ ngoại xâm
Gặm từng mét giang sơn gấm vóc
Ông truyền hình hãy nói lời tim óc
Cùng nhân dân bảo về nước non này...