Trang chủ » Viết về Trần Nhương

CON WEB TRẦN NHƯƠNG

Nguyễn Hải Đăng
Thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2009 8:35 AM
 
70 sức làm tựa tráng niên!
Cập nhật liên tục thời cuộc sục sôi
Chuyện văn chuyện nước chuyện đời
Bao nhiêu ngôn ngữ lộng trời bay bay
Chuyện nhân gian xưa hiếm đòn ngay
Chuyện phiếm họa thẳng ngay hiếm tìm
Web năng động, web nhập liền
Sức ông dẻo hớn, thanh niên phải thèm
Kinh nghiệm quý, kẻ mon men
Mai này lập web, cứ xem mà làm!

Đêm Trương Định 25-7-2009