Trang chủ » Thơ

GỬI BÁC GIÁP

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2009 8:19 AM
   
Kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Chu Văn An xưa dâng sớ
Bây giờ Bác viết ba thư
Bô-xít vẫn nguyên bô-xít
 
Một dự án 5 ăn 5 thua (1)
Hậu họa treo trên mái nhà mình
Vẫn “ăn xôi cố đấm”
 
Thôi Bác nghỉ ngơi
Đất nước sẽ ghi lòng chính trực
Một trăm tuổi thương Bác còn khó nhọc
Dân công bằng biết phân biệt vàng thau…
 
           Tối 13-6-2009
-----------
(1)- Lời ông Đoàn Văn Kiển, TGĐ tập đoàn TKV