Trang chủ » Thơ

Nhân dân

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Trước lũ lụt nhân dân thất bại
Gặp cửa quyền thất bại phía nhân dân
Thời lạm phát nhân dân thất bại
Nhập tách gì thất bại chỉ nhân dân
Chống tham nhũng nhân dân đều thất bại
Cải cách gì thất bại gửi nhân dân

Vậy mà cứ trường tồn hơn tất cả
Võng lọng, oai quyền năm tháng sẽ hư không
Nhân dân lọc vứt đi bao cặn bã
Để tìm ra rờ rỡ trái tim hồng…