Trang chủ » Cùng vui

CHÁU YÊU

Trương Tuần
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2016 12:07 PM


- Cháu tiết kiệm tiền ăn quà
Góp vào tý síu gọi là chung tay
Nợ công càng lớn càng dầy
Chúng con lo trả biết ngày nào xong
- Đúng là cháu xịn của ông
Tuổi thơ cũng biết đồng lòng chung tay
Chém cha tham nhũng cướp ngày
Nó ăn tất tật lại hay ra điều
Trương Tuần