Trang chủ » Cùng vui

QUYỀN LỢI CHO BÁC

Trương Tuần
Thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2016 11:36 AMBác ơi ôm lấy bác này
Nợ công bác chén cho say bét nhè
Ấy là quyền lợi đó nghe
Đừng tin thằng địch nó... dè bỉu tôi
Tôi đành ăn tý thịt xôi
Tiền nong dành bác... tuyệt vời, tiến lên !
Trương Tuần