Trang chủ » Cùng vui

MÓN KHOÁI KHẨU

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 26 tháng 3 năm 2016 7:06 AM


Món "ống" bạn vàng ngon lắm nhá
Dù gang dù sắt cứ mềm môi
Hảo hảo anh em mình nặng túi
Sau này nó vỡ... ta chuồn rồi...

                                                                                                                                      Trương Tuần