Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hỏi mấy quan Văn hóa

NguyễnVăn Diệp
Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2013 6:39 PM

       
         Thể nhị thủ
Cửa Phật phải đâu chỗ lộng hành
Ngăn ngừa mi tín giữ sao anh?
Vì đâu chốn Tổ lưu đồ dởm
Đến nỗi cửa Thiền giữ của tanh
Yên Tử linh thiêng khuân uế tạp
Phật đài cuồng tín choán ngon lành
Tiền nhận sao nhận vần thơ ế
Lừa gạt không chừng hóa nổi danh!!
 
Danh nhân văn hóa tự ngàn xưa
Đã có vị nào giỏi thế chưa?
Bá Quát chữ bồ* chừng cũng chịu
Ức Trai thi tập hẳn còn thua
Trăm đề một tối Thần có giỏi?
Vạn chữ đôi canh máy chắc thua!
Nhắm mắt tuôn thơ người hóa Thánh
Vì đâu các vị phục Thần Lừa???
        NguyễnVăn Diệp
 
*Chuyện Cao bá Quát chiếm gần hết chữ thiên hà