Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BIỂN QUẢNG TRỊ

Phan Cung Việt
Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2011 6:28 PM

Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị*
Xin hỏi rằng : Biển Quảng Trị thì sao ?
Tôi đã đến dầm mình vào biển ấy
Giữa sóng xanh và cả máu đào !

Tôi đã sống ở cửa Tùng , cửa Việt
O giao liên đêm pháo giập…mất rồi!
Tôi đã khóc, hiểu thêm rằng biển mặn
Và suốt đời biển Quảng Trị trong tôi…
1972.2011

*Câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tế Hanh.