Trang chủ » Cùng vui

NGUYÊN HỒNG

Trần Nhương
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2018 4:24 PM


Trần Nhương
"Đếch chơi với các cậu"(*)
Nói rồi nhông lên đồi
Dựng mái nhà chị Dậu
Phòng văn nằm khểnh chơi
Nguyên Hồng là thế đó
Chẳng chịu luồn cúi ai
Hồng nguyên trái tim đỏ
Nhã Nam bừng nắng mai
Khi về nơi cát bụi
Vuông đất như chiếu ngồi
Đếch cần lăng với tẩm
Vẫn sừng sững một Người
5-11-2018

(*)- Lời Nguyên Hồng Nguyên văn: Ông đ… chơi với chúng mày nữa…”