Trang chủ » Cùng vui

CHÙM THƠ VUI

Đinh Kỳ Thanh
Thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2009 5:22 PM
 
             Vịnh một ông quan huyện thời nay
 
              Năm mươi lăm tuổi chưa đeo kính
              Thao thức năm canh chỉ sợ gà
              Chôn lầm trinh nữ bao nhiêu bận
              Ức hiếp bà con lắm lúc a !
              Quan trên lắm kế ăn như hạm
              Lính dưới hùa theo chánh đổi tà
              Dối dân, lừa Đảng qua không nổi
              Lẳng lặng về quê đẽo đá hoa…
 
              31/7/2009
 
                     Vịnh ông Phó Văn phòng đại bịp !
 
            Phó Văn phòng hay Phóng văn phò
            Lừa dân dối đảng mặt đeo mo
            Bể mánh vẫn không chừa nói láo
            Quen nghề bịp bợm kiếm ăn to
            Hữu nghị chi đâu trò bố phịa
            Tình nghĩa gì ông, chuyện tẽn tò
            Sứ bạn kịp thời cho bẽ mặt
            Phó này coi hệt... chấn bốn cho ?!
         
              01/8/2009
 
                      Chân dung vui của Tạ Vũ…
 
             Ô hay cái bác Sinh Hùng
             Rượu vào, trời cũng bằng vung tối ngày
             Mưa tuôn, chim đã ngừng bay
             Riêng nhà họ Vũ giời đày phất phơ
             Đã  nghèo còn khoái làm thơ
             Lấy đâu trí lực bất ngờ đổi thay
             Chén anh chén chú cứ say
            Mặc cha thiên hạ phen này vểnh râu
            Oang oang cất giọng thợ cầu
            Đúng là TẠ VŨ - “CON SÂU RƯỢU GIÀ!”
 
            Sài gòn 3/8/09