Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI BÀI THƠ VỀ THANH KIẾM THẦN…

Duy Phi
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011 5:55 AM
 
Đặng Minh Khiêm (TK XV) - Thoát Hiên người Can Lộc, Hà Tĩnh, đỗ tiến sĩ năm Đinh Mùi (1487).  Từng giữ chức Thượng thư kiêm Sử quán tổng tài. Có các sách: Thoát Hiên vịnh sử tập, Vịnh sử thi tập... Vua Tự Đức (TK XIX), tức Nguyễn Phúc Thì - Hồng Nhậm, có các thi phẩm: Vịnh sử tổng tập, Ngự chế thi...
Hai bậc tiền nhân có thơ về Trần Hưng Đạo, đều nói đến thanh kiếm thần, thờ ở đền Vạn Kiếp. Tương truyền, khi đất nước có giặc, thanh kiếm ấy tự kêu vang trong gió. 

Thơ TS Đặng Minh Khiêm:

ĐỀ VỊNH
HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG 

Sinh phùng gia hấn thệ thâu trung
Mậu kiến Trung Hưng đệ nhất công  
Một hậu uy do tồi Bắc lỗ
Ỷ thiên trường kiếm dạ minh phong. 

Dịch thơ:
ĐỀ VỊNH
HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG 

Gia hấn dẹp đi giiĩ lòng trung
Trùng Hưng vệ quốc đệ nhất công
Thần hoá uy danh trừ giặc Bắc
Ngang trời kiếm báu tỏ uy phong.
    HOÀNG GIÁP dịch

Thơ vua Tự Đức:
VỊNH TRẦN HƯNG ĐẠO

Vị quốc vong gia quýnh vật tình
Thủ trung không trượng võ công thành
Hậu lai Bắc Lỗ do kinh độn
Bạch trú phong lôi hạp kiếm minh.
                               
   Dịch thơ:
VỊNH TRẦN HƯNG ĐẠO

Vì nước quên nhà chẳng đãi đằng
Gậy không bịt sắt thắng xâm lăng
Đời sau giặc Bắc còn e, lánh
Kiếm báu giữa ngày tựa sấm vang.
                       
  DUY PHI dịch