Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM LỤC BÁT BIẾN TẤU CỦA CAO TRẦN NGUYÊN

Cao Trần Nguyên
Thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 1:50 PM
TÔI
Tôi người vốn dĩ nhà quê
thương câu Lục Bát mà mê:
lũy tre, mái rạ, đồng khê, luống cày.
Tết về nhớ cỗ Mẹ bày
Câu thơ Cha đọc đón ngày Xuân sang.
NHỚ
Nhớ lần trở lại quê nhà
thương cây lúa nước thật thà
Mẹ chăm ruộng mạ. Bà ra thăm đồng.
Nhớ lần chị về nhà chồng
Bà lần tràng hạt. Mẹ hong tơ vàng.
BẢO LÀ
Văn chương, hội họa đa mang
không nhất cũng phải nhì làng
vậy mà giải bạc, giải vàng chả mơ.
Bảo là: bức họa, câu thơ
được bè bạn đón chả chờ gì hơn!
Cao Trần Nguyên