Trang chủ » Tài liệu tham khảo

BỘ MÁY CHÍNH PHỦ 3 NƯỚC MỸ, NHẬT, HÀN QUỐC

KQH st
Thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2017 2:32 PM
(Tham khảo)

1. Nước Mỹ:

Dân số : 330 triệu dân, có 50 bang; nền kinh tế đứng đầu thế giới,

GDP (2015) khoảng 18.000 tỉ USD, bình quân đầu người = 60.000 USD.

Bộ máy : Có Tổng thống, 01 Phó Tổng thống (không có Thủ tướng).

Thời Bin Clintơn, B.Obama có Văn phòng và 11 bộ;

Tổng thống Donna Trump thành lập 15 bộ (2017), bao gồm: Bộ Ngoại giao; Bộ Ngân khố; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp; Bộ Thương mại; Bộ Lao động; Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh; Bộ Gia cư và Phát triển đô thị; Bộ Giao thông; Bộ Năng lượng; Bộ Giáo dục; Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ và Bộ An ninh nội địa.

Cơ quan ngang bộ có Phó Tổng thống ; CVP Phó Tổng thống; GĐ Quản lý và Ngân khố; Quản lý cơ quan bảo vệ Môi trường; VP đại diện Thương mại; Đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc; Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ.

( trước đây có thời kỳ còn có các bộ: Bưu điện và Chiến tranh; Hải quân; Thương mại và Lao động; Y tế, Giáo dục và phúc lợi xã hội).

Về nhân sự : Ngoài Tổng thống, 01 phó Tổng thống, nước Mỹ có 15 Bộ trưởng, mỗi bộ chỉ có 01 Thứ trưởng. không có cấp Tổng cục.

Nước Mỹ có 2,1 triệu công chức, bình quân 75 công chức/1.000 dân.

1. Nước Nhật Bản:

Dân số: 130 triệu người, có 47 tỉnh, kinh tế đứng thứ 3 thế giới.

GDP: = 6.000 tỉ USD/năm. bình quân đầu người: 40.100 USD/năm.

Chính phủ : - Có Thủ tướng (Không có Phó Thủ tướng).

- Có 11 bộ và 7 cục trực thuộc, bao gồm: Bộ Ngoại giao; Bộ Tư pháp; Bộ Tổng hợp; Bộ Tài chính; Bộ Môi trường; Bộ Quốc phòng (nâng từ cục Phòng vệ lên Bộ); Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội; Bộ Kinh tế và Công nghiệp; Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, GTVT và Du lịch; Ủy ban An toàn Quốc gia.

Ngoài ra, có Văn phòng Nội các, 7 cục trực thuộc Chính phủ (không có Tổng cục).

Nước Nhật có 16 Bộ trưởng, 16 Thứ trưởng (mỗi bộ chỉ có một Thứ trưởng)

3. Hàn Quốc:

Dân số: 50 triệu người, có 8 tỉnh, 6 thành phố đô thị, 01 thành phố đặc biệt (Sơ-un). Hàn Quốc là 1/10 nền kinh tế hàng đầu của Châu Á và thế giới, GDP= 1.130 tỉ USD/ năm, bình quân đầu người: 24.000 USD/ người/năm.

Chính phủ : - Có Tổng thống, Phó Tổng thống;

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng;

Chính phủ Hàn Quốc hiện có 18 bộ (những năm 90 thế kỷ trước có 24 bộ và Quốc vụ khanh), trong đó 14 bộ có Bộ trưởng và 01 Thứ trưởng; 4 bộ có 2 thứ trưởng: Bộ Ngoại giao; Bộ Hành chính và Nội vụ; Bộ Kinh tế và Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ. Trừ bộ Ngoại giao, còn 3 bộ sau là do mới sáp nhập nên mỗi bộ có 2 Thứ trưởng.

- 3 Bộ trưởng kiêm Phó Thủ tướng: Bộ Tài chính và Kinh tế; Bộ Giáo dục; Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Hàn Quốc có 17 cơ quan Trung ương hoạt động độc lập;

- Hàn Quốc có 1.250.000 công chức, bình quân 27 công chức /1000 dân (trong khi đó Mỹ 75, hay như Pháp 82 công chức/1.000 dân).