Trang chủ » Cùng vui

SAO MÊ VAY VỐN BÁC TẦU ?

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2016 6:22 PM


SAO MÊ VAY VỐN BÁC TÀU
HAY VÌ  NÓ CÓ NHIỀU MẦU NGON XƠI
BÁC NÀY RẤT HAY XẤU CHƠI
LẰNG NHẰNG, CHƠI SỎ, HẠI NGƯỜI THÂM CĂN
NẾU MÀ NGHĨ ĐẾN NGƯỜI DÂN
XIN ĐỪNG VAY MƯỢN "BẠN THÂN" CHÚ TẦU...