Trang chủ » Cùng vui

GIANG TRẠCH DÂN ƠI !

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2016 4:22 PM


Ông là Tổng bí thư
Một thời quyền nghiêng thiên hạ
Tần Thủy hoàng là cái đinh gì
So với ông vĩ đại.
Ông là tác giả thảm sát Thiên An Môn
Và 16 chữ vàng ma mị
Còng số 8 còng ông
Lưới Trời chẳng thoát
Đừng tưởng cường quyền là bất biến
Trị nhân nhận trị lẽ đời
Hãy biết quay đầu là bờ
Hỡi những tên ác bá...