Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐỌC KIỀU CẢM HỨNG

Nguyễn Văn Diệp
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015 1:59 PM
Mấy chục năm rồi cụ Nguyễn ơi
Ngẫm xem thế sự khóc hay cười !
Lại Kiều chìm nổi trôi trên sóng,
Vẫn Khuyển nghênh ngang đứng giữa đời!
Ngu dốt khối thằng cười đắc ý !
Giỏi giang bao vị ức kêu trời !
Xem chừng trên dưới như nhau cả
Nọ thối đừng chê phải bảo rươi!
27 – 12 -2015
Nguyễn Văn Diệp