Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Vĩnh biệt Đoàn Thị Hồng Thuận

Nguyễn Văn Diệp
Thứ bẩy ngày 17 tháng 8 năm 2013 9:20 PM

    
Bỏ miền trần tục hướng Bồng lai
Thi hữu bao nơi lệ chẩy hoài!
Dạ buốt tiễn đưa người nữ sĩ
Lòng đau thương tiếc bậc văn tài
Ngổn ngang tâm trí vài câu điếu!
Đứt đoạn thiên thu vạn tứ hài !
Nắm đất nén nhang - Đành vĩnh biệt
Cầu hồn siêu độ tới Thiên thai

  An Bình -Nam Sách -Hải Dương ngày 17 - 8 -2013
       Nguyễn Văn Diệp