Trang chủ » Cùng vui

ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG

Trương Tuần
Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2019 10:57 AM

- Tôi đó cụ phát nhé.
- Vâng đầu xuân mần tý cho vui.
- Vì sao ông Kim và ông Trump chọn Việt Nam là nơi gặp gỡ ?
- Trời, có thế cụ cũng không nghĩ ra.
- Thì tôi đầu đất mới cần hỏi cụ.
- Nghe đây: Ông Trump thì muốn đên VN học tập tinh thần vì Dân. Ông thấy ở ta Nhân Dân được nêu tên nhiều nhất, nào là Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân.Ông Trump sẽ áp dụng kinh nghiệm này ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ...Ông Kim thì cùng hội cùng thuyền nên ông chỉ chứng minh mình không phải "Trẻ người non dạ" còn hơn ối vị lão thành, ông không phải dạng vừa mà làm cho thế giới nghiêng ngả vì Kim...
- Ôi cụ thông tuệ như Khổng Minh bên Tầu.
- Này cụ ví von như thế là xúc phạm tôi đấy nhé !
- Sory cụ. Tôi tạ tội bằng chầu bia nòng nợn mụ Béo nhé
- Thế thì thì VƯỠN một phát đầu năm lấy hên !