Trang chủ » Cùng vui

VỀ THỜI ĐỒ CỔ

Trương Tuần
Thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2017 2:19 PM- Cụ ơi, sao báo chí hay viết "không quản được thì cấm" là ý thế nào cụ ?
- Lại còn hỏi, không quản được cấm cho an toàn. Năng lực qủan lý kém nên dùng mệnh lệnh thôi.
- Chán nhoét nhỉ cụ, nghe nói đang định cấm chú Phây búc với bác Gu gồ.
- Thì ngại mạng xã hội, mà không chừng có anh muốn nhảy vào thay thế.
- Bỏ mẹ, họ muốn hoà nhập mà cứ chơi một mình. Nghe ai xui dại là đưa ta về thời đồ cổ cụ nhỉ.
- Thì VƯỠN...