Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Phải tìm cho ra

Nguyễn Văn Diệp
Thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2014 9:21 PM

Làm sao có chuyện lạ kì

Nếu sanh không thủng cá đi cửa nào?

Hỏi Bộ Công An xem sao

Bắt cho kì được kẻ nào loan tin

Chắc là lại chuyện ăn tiền

Không ăn thì đến lão điên chẳng làm

Cử ra coi việc trị an

Thế này Bộ biết trình làng sao đây?

Áo cơm ơn nặng nghĩa dầy

Học hành quán triệt hết ngày lại đêm

Đào tạo thành bậc trung kiên

Nào ngờ đầu óc coi tiền là hơn

Pháp luật không nghiêm hóa nhờn

Để cho lũ quỉ mãi bòn rút sao?

Nói ra ruột xót như bào :

Hoa Kì cho Dũng nhập vào là toi !

Trước tòa Dũng khai lôi thôi

Trâu lấm liệu có được hồi vấy tung ? !

Xem chừng muốn ỉm chẳng xong

Nếu để thối án chắc rằng dân nghi

Mau mau truy xét ngay đi

“Sanh không bị thủng cá đi đường nào” ?

         Nguyễn Văn Diệp

          Ngày 14 – 1 – 2014