Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thuốc “cai”…tham nhũng?!…

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2013 7:47 PM

Tổng Bí thư: Phải răn đe để không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng.  (Dân tri-07/12/2013)  - “Phòng tham nhũng là việc cơ bản, tốt nhất là để nó đừng xảy ra, ngăn chặn trước, răn đe trước. Phải có các biện pháp làm cho người ta muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được, không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng...” Thơ rằng:

Tham nhũng “bệnh” đã…di căn                                                                                     
Lây lan khắp chốn thị thành,nông thôn                                                          
Giữa thời “của hiếm, người khôn”                                                                                
Hở ra là “đớp”, giắt luôn…cạp quần…                                                              
Trổ “tài” bịt mắt nhân dân                                                                               
Quan lớn, Quan bé nơi gân, chốn xa…                                                        
Thôi thì đủ “mánh” giở ra                                                                        
Cốt sao đút túi “đô la” thật nhiều!...                                                                 
Càng cao “móc máy” càng...“siêu”                                                                   
 Cốt sao vơ vét càng nhiều càng…“hay”!                                                       
Thấy tiền ngứa ngáy chân tay                                                                                
Giở trò ma giáo “thoắng” ngay mang về!...                                                 
Quan tham kéo lũ, kết bè                                                                      
 Mưu ma, chước quỷ đậy che khôn lường…                                                               
Cao thì “bịt mắt”…Trung Ương                                                                        
Thấp thì “vô hiệu” công đường đậy che                                                           
 Quan tham kết “đảng”, kéo bè                                                                  
Mấy “Quan trẻ”cũng ti toe…làm giâu!?                                                                 
Hỏi rằng:- “Tiền lấy ở đâu”?!...                                                                
He…he…”Nước mạnh,.. Quan giầu”…chứ sao!...                               …………….                                                                                                
Cấp trên liệu có “thuốc” nào                                                                            
Để cho xã hội thấp,cao đều…“giầu”!!!...                                                           .                                                                                                                                                                   08-12-2013                                                                                                                               DL