Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Kẻ trộm chọn mặt mà…“chôm”?!...

Ống Nhòm
Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2013 5:29 AM
 

Trộm vào nhà phó giám đốc Sở chỉ lấy được nửa tỷ (Tin trên báo)- Lợi dụng lúc

chủ nhà đi vắng, kẻ trộm phá cửa đột nhập vào nhà Phó Giám đốc Sở Tài chính

Bình Định “chỉ lấy được khoảng 500 triệu đồng”!?...

Xin có “Mười câu Khúc khích” như sau:

.

Giữa thời của hiếm – người “khôn”

Kẻ trộm chọn mặt mà “chôm” rõ là…

“Trăm năm trong cõi người ta”  (Kiều-ND)

Tiền vào như nước-tiền ra…nhạt phèo!...

Nửa tỷ có đáng bao nhiêu

Còn người, còn chức, còn nhiều…gấp ba!...

Quan Ông thủ thì với bà

“Tôi còn tại chức thì bà chớ lo…

Năm trăm triệu đâu có to…

Chỉ vài …chữ ký, tiền “bo” cũng…thừa”!!!...

………………

11/09/2013

Ô.Nhòm