Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hòn đá…“Thờ”?...

Tú Còm
Thứ năm ngày 2 tháng 5 năm 2013 10:09 PM

  
(tin trên báo) - Gần đây người ta đã phát hiện một hòn đá lạ dược đặt trong đền Hùng. Sự việc gây xôn xao dư luận…đến nay vẫn còn chưa xác định được xuất sứ và còn đang phải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ… Thơ rằng:
.
Đền Thượng thờ đức Vua Hùng
Sao có hòn đá lạ lùng…vào đây?
Sử sách không chép chuyện này
Tự nhiên ai đó đem bầy “đá thiêng”?!
Lại còn bày đặt huyên thuyên
Biết cả cái chuyện quân Nguyên…yểm bùa!
Bây giờ mang đá vào thờ
Giữ vững “nguyên khí”… sắc cờ đỏ tươi!
Hòn đá mà biết nói cười
Nó thì chỉ mặt bọn người mưu gian…
Đúng là mê tín dị đoan
Đâu còn “tơ tưởng cách màng”…buồn chưa ?!!!...
.
02/05/2013
T.C