Trang chủ » Tin văn và...

CÂU SẤM CỦA TẢN ĐÀ VẪN NGUYÊN GIÁ TRỊ

TN
Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2019 10:02 AM


Cảnh Cúng giải hạn ở Hà Nội và cướp ấn Đền Trần ở Nam Định

DÂN HAI LĂM TRIỆU AI NGƯỜI LỚN
NƯỚC BỐN NGÀN NĂM VẪN TRẺ CON
Tản Đà

TNc: Đảng ta theo Duy vật không bao giờ dung dưỡng mê tín dị đoan. Chính phủ ta là chính phủ kiến tạo chả lẽ cứ để mê tín dị đoan đánh thuốc mê cả dân tộc ?!