Trang chủ » Cùng vui

GỬI HOÀNG TUẤN CÔNG

Trương Tuần
Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017 3:22 PM


Trương Tuần

Khổ thân anh Hoàng Tuấn Công
Viết ra cuốn sách bão dông ngút trời
Chụp cho cái mũ đỏ tươi
Tấn công tứ phía, vẫn cười Tuấn Công
Sai thì phê phán, sao không ?
Lạ thay cái kiểu... chỉ ông nhất đời....

* Đọc loại bài trao đổi về cuốn Từ điển tiếng Việt, phê bình và khảo cứu